KHAI BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Các hồ sơ cần khi đăng ký:
 • Tờ khai cá nhân của người lao động;
 • Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (với hợp đồng làm việc có thời hạn nhiều hơn 3 tháng hoặc hợp đồng không thời hạn);
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động.
 • Trình tự thủ tục:
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội;
 • Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Bộ lao động và thương binh xã hội;
 • Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố.
 • Thủ tục đăng ký Bảo hiểm Xã hội:
  I - Hồ sơ như sau:
  1. Đăng ký tham gia BHXH
  2. Một bộ hồ sơ của Công ty
  3. Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.
  4. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội
  5. Bộ hồ sơ của nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội
  II - Tiếp đến là thủ tục làm sổ BHXH:
  1. Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH
  2. Đơn xin cấp phôi sổ BHXH.
  3 Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của từng nhân viên
  4. Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội
  3. BHXH, BHYT cho doanh nghiệp mới:
 • Hồ sơ yêu cầu:
  1. Phiếu đăng ký tham gia BHXH (theo mẫu 1 bản)
  2. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (1 bản)
  3. Bảng đăng ký sử dụng lao động (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
  4. Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
  5. Mẫu 1a-TBH "Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT" (3 bản)
  6. Mẫu 3a-TBH : "Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH-BHYT - BHTN bắt buộc" (3 bản)
  7. HĐLĐ hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…(1 bản)
 • Đơn vị đăng ký trể so với giấy phép, bổ sung thêm:
  1. Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho người lao động theo quy định (1 bản)
  2. Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (1 bản)
 • Cơ quan tiếp nhận:
  - Đối với doanh nghiệp sử dụng trên 100 lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tại cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh, thành phố
  - Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động nộp tại cơ quan Bảo Hiểm xã Hội quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Thủ tục hồ sơ khi làm hồ sơ đăng ký mới như sau:
  - Đăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động của các Quận, Huyện.
  - Xin xác nhận Công Đoàn cơ sở hoặc thành lập Công Đoàn cơ sở (nếu đủ điều kiện)
  - Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương tại Phòng lao động Quận, Huyện.
  - Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN tại Phòng BHXH của Quận, Huyện.

Dịch vụ thuộc KHAI BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hotline tư vấn:
0905.654.656