DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

ĐẠI LÝ THUẾ ATT là một trong những đơn vị chuyên tư vấn các giải pháp về luật thuế, bao cáo thuế và quyết toán thuế cho các doanh nghiệp theo đúng các quy định của cơ quan thuế.

ATT được hình thành và phát triển từ khởi đầu là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Được thành lập bởi những người đứng đầu có trình độ chuyên môn gần 20 năm kinh nghiệm với nghề tài chính – kế toán. Do đó, kế toán trở thành dịch vụ cốt lõi, trọng tâm và nổi bật nhất về phương diện nguồn lực và kinh nghệm của ATT.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

·        Ghi số bút toán.

·        Lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.

·        Kê khai báo cáo thuế hàng kỳ các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

·        Lập sổ sách kế toán theo quy định.

·        Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm.

·        Trao đổi và tư vấn số liệu kế toán với khách hàng hàng kỳ.

·        Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện cho khách hàng.

·        Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp để khách hàng nắm bắt thời gian thanh toán thuế cho cơ quan Nhà nước.

·        Trong trường hợp có hoàn thuế, chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay cho Quý công ty.

·        Trao đổi với cơ quan kiểm toán về các vấn đề có liên quan (nếu có).

1. Kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng:

·         Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định

·         Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho.

·         Sổ nhật ký; sổ cái các tài khoản

·         Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền ngân hàng

·         Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả

·         Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng

·         Báo cáo thống kê…

2. Báo cáo thuế hàng quý:

·         Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định

3. Quyết toán thuế hàng năm:

·         Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

·         Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

 

 

Hotline tư vấn:
0905.654.656