QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH VÀ HÓA ĐƠN THAY THẾ

QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH VÀ HÓA ĐƠN THAY THẾ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 18/10/2023

            Căn cứ tại Điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi hóa đơn điện tử sai sót mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người nộp thuế được lựa chọn 01 trong 02 hình thức xử lý là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế hóa đơn có sai sót.

           Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm phát sinh thuế giá trị gia tăng và thời điểm lập hóa đơn, cụ thể:

           - Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

           - Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 

           Căn cứ tại khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019khoản 4 điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

           - Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

 

            => Như vậy, khi lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót sẽ làm thay đổi nghĩa vụ thuế giá trị giă tăng đã kê khai trước đó. Do đó, doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế GTGT bổ sung cho tháng (hoặc quý) có hóa đơn bị sai sót. 

 

           => Theo đó, hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh phát sinh tại 02 kỳ kê khai thuế khác nhau thì doanh nghiệp phải kê khai hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh trên tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế hoặc hóa đơn bị điều chỉnh.

-----------------------------------------------

 

Công văn Số: 28218/CTHN-TTHT ngày 16/6/2022 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn

V/v: Chính sách thuế hóa đơn điện tử:

Cách kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:

Trường hợp Công ty có lập hóa đơn trả lại hàng, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế theo quy định tại Điều 4 và Điều 19 tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn trên như sau:

         - Đối với hóa đơn trả lại hàng: Công ty thực hiện kê khai tại kỳ phát sinh lập hóa đơn trả lại hàng.

         - Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế: Công ty thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

-----------------------------------------------

Công văn số 168/CTBDI-TTHT ngày 13/01/2023 của Cục Thuế Bình Định hướng dẫn

V/v khai bổ sung thuế GTGT:

Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài Chính quy định về việc kê khai các hóa đơn điều chỉnh, thay thế:

“3. Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp ngày 04/01/2023 bên bán đã lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã xuất cho Công Ty ngày 30/12/2022 thì:

  • Bên bán, bên mua căn cứ hóa đơn đã xuất ngày 30/12/2022 để kê khai cho tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022.
  • Sau đó, căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh lập ngày 04/01/2023, bên bán, bên mua kê khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022.

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9
Hôm nay: 486
Hotline tư vấn:
0905.654.656