TÓM TẮT NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ, LIÊN HỢP TÁC XÃ

TÓM TẮT NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ, LIÊN HỢP TÁC XÃ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16/08/2022

I. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC Xà

          Ngày 28/3/2017 , Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC : hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

         Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX); không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

         1. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

         2. Đối với các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư này không có quy định thì được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Thông tư số 133/2016/TT-BTC) và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý HTX.

 

Điều 3. Nguyên tắc chung

         1. Trường hợp HTX lựa chọn áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC thì phải tuân thủ toàn bộ quy định tại Thông tư này về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính và các quy định khác. Nếu HTX có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước cho HTX và các nội dung khác mà không được quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

         2. Trường hợp HTX chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

 

Điều 9. Hiệu lực thi hành

         Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

 

Về Quy định cụ thể về chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính bạn đọc tham khảo tại Chương II quy định trong  thông tư này nhé. 

 

II  THUẾ GTGT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ

         Tại Điều 16 Thông tư 83/2015/TT-BTC Quy định: “HTX, liên hiệp HTX thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế. HTX, liên hiệp HTX theo dõi số phải nộp, số đã nộp, số còn phải nộp chi tiết từng khoản thuế và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

 

1. Quy định về thuế GTGT:

         + Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC (Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT) quy định về người nộp thuế cụ thể như sau:

         “Điều 3. Người nộp thuế:
Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam… bao gồm:
1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;[...]

 

=> Như vậy, HTX được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã thì thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT theo quy định. Ngoài ra, HTX còn phải nộp các loại thuế khác theo quy định như: thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân…

 

2. Quy định về phương pháp tính thuế:

         + Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC Quy định về cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm:

         “a) Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
         […]
         c) Doanh nghiệp, HTX mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.” 

=>  Như vậy: Đối với HTX đang có doanh chịu thuế GTGT hằng năm dưới 1 tỷ đồng và HTX mới thành lập có thế đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ khi đảm bảo điều kiện a và c nêu trên. (Đối với HTX có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và  thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.. sẽ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

 

3. Quy định về cách đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế và đăng ký chuyển đổi phương pháp tính thuế:

         Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC : “Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

 

=> Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực:

         Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

         + Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
         +  Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.
Công văn Số: 4253/TCT-CS"

Danh mục bài viết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1
Hôm nay: 25
Hotline tư vấn:
0905.654.656